Психологија

Психологијата е наука за однесувањето и умот, опфаќајќи ги сите аспекти на свесното и несвесното искуство, како и мислата. Психологијата е академска дисциплина која се обидува да ги разбере поединците и групите преку воспоставување на општи принципи и истражување за конкретни случаи.

Во склоп на Поликлиника Медика Плус покрај редовните прегледи кај психолог при систематски прегледи и прегледи за добивање на возачка дозвола, можете да добиете и психолошко советување и тестирање.